North India : 10 Must-Visit Destinations of Cultural Splendor and Natural Beauty

10. Rishikesh, Uttarakhand

09. Udaipur, Rajasthan

08. Jaisalmer, Rajasthan

07. Delhi

06. Leh-Ladakh, Jammu and Kashmir

05. Amritsar, Punjab

04. Agra, Uttar Pradesh

03. Varanasi, Uttar Pradesh

02. Shimla, Himachal Pradesh

01. Jaipur, Rajasthan